První „ostré“ zastupitelstvo kraje potvrdilo, že KDU-ČSL je jedinou opozicí

Vysočinští lidovci na dnešním (22. 11.) zastupitelstvu Kraje Vysočiny nešetřili věcnými připomínkami či dotazy k řadě bodů. Četnost jejich dotazů jen potvrdila, že KDU-ČSL bude další čtyři roky skutečnou konstruktivní opozicí.

Možná i proto se koaliční strany domluvily, že opozici v její tradiční výspě – tedy ve finančním a kontrolním výboru – nedovolí mít většinu. V obou výborech má opozice jen 6 hlasů z 15. „Obsazení výborů bylo předjednáno bez nás a nerespektuje paritní zastoupení dle výsledků voleb. Poskytnutí prostoru opozici je přitom v demokratické společnosti chápáno jako projev síly koalice, ne její slabosti,“ podotkl předseda klubu KDU-ČSL Jaromír Kalina. V reakci na jeho slova si přitom ČSSD mírně protiřečila. Náměstek Vladimír Novotný totiž uvedl, že ve výborech má každá strana dva zástupce, bez ohledu na to, kolik získala mandátů – ale zároveň pak dodal, že ČSSD tam má tři členy.

Kalina byl také jediný, kdo připomněl slib ODS vyjádřit se k zatajování minulosti náměstka Josefa Pavlíka (ANO). Ptal se také, zda proběhlo výběrové řízení na investičního náměstka krajských silničářů (na tomto postu se objevil exnáměstek ČSSD Libor Joukl). „To je v kompetenci ředitele silničářů. My jsme to vzali na vědomí. Nelze zpochybnit, že p. ing. Joukl za těch osm let dopravě rozuměl a byl v oblasti odborník. A pravděpodobně proto pro něj p. ředitel sáhl,“ řekl hejtman.

Kalina jako náměstek primátora Jihlavy také požádal kraj, aby s Jihlavou víc konzultoval záměr nového zařízení pro seniory u jihlavské nemocnice. „Město by o něm potřebovalo vědět víc už kvůli dopravnímu řešení křižovatky u pumpy ONO,“ řekl Kalina, za kterého se postavil i primátor Jihlavy za ČSSD Rudolf Chloupek. Mírně podrážděný hejtman Běhounek kontroval slovy: „Pokud by vaše město zájem nemělo, obrátíme se jinam.“ Ale Kalina i Chloupek odpověděli, že nic takového říct nechtěli.

Vánoční uranový dárek - DIAMO chce zahájit další řízení

 

Brzkov, 22.11. 2016 – Další „Vánoční dárek“ připravilo DIAMO s.p. místním obyvatelům ve věci možné těžby uranu v lokalitě Brzkov – Horní Věžnice. Místním starostům byl doručen dopis oznamující záměr zahájit další řízení.

Zástupcům dotčených samospráv byl v minulých dnech doručen dopis DIAMA s.p. oznamující, že DIAMO s.p. má v úmyslu požádat o stanovení průzkumného území pro vyhledání a průzkum výhradního ložiska radioaktivních nerostů Brzkov. Od roku 2015 navíc běží na základě žádosti DIAMA s.p. řízení o rozšíření chráněného ložiskového území.

„Uvedený postup DIAMA je způsoben tím, že za rok od podání žádosti o rozšíření chráněného ložiskového území nenastal v tomto řízení žádný posun, když Ministerstvo životního prostředí zcela akceptovalo naše námitky. Tímto postupem si DIAMO snaží opatřit podklady, které však měli mít dávno před podáním první žádosti.“ uvádí k tomuto kroku DIAMA Mgr. Kliment.

Usnesení OV KDU-ČSL Jihlava-listopad

Usnesení OV KDU-ČSL Jihlava

hlasování per rollam ze dne 7. 11. 2016

 

1)      OV KDU-ČSL Jihlava volí:

·         návrhovou komisi: Evu Kokejlovou a Vladislava Hynka

·         ověřovatele zápisu: Jana Součka

·         zapisovatel: Kateřinu Bartošíkovou

 

2)      OV KDU-ČSL Jihlava schvaluje:

·         bez připomínek usnesení ze schůze OV ze dne 8. září 2016

 

3)      OV KDU-ČSL Jihlava bere na vědomí:

·         politickou informaci P. Piáčka o senátních volbách, J. Kaliny o krajských volbách, zprávu o koaličním vyjednávání od J. Kaliny, J. Herbrycha a P. Piáčka

 

4)      OV KDU-ČSL Jihlava děkuje:

·         krajskému volebnímu štábu za přípravu a realizaci voleb. Zvláště pak děkuje Katce Bartošíkové v okresní kanceláři za obětavou pomoc při volbách do Senátu a Kraje Vysočina

·         Michalu Stehlíkovi za dobrou prezentaci značky KDU-ČSL v našem senátním obvodu

·         KV Kraje Vysočina a také KV Jihočeského kraje za podporu a vygenerování kvalitního kandidáta Michala Stehlíka. Michal Stehlík má vynikající potenciál oslovit voliče nejen ve svém rodišti, ale i mimo region.

 

5)      OV KDU-ČSL Jihlava doporučuje a nominuje do komisí a výborů Kraje Vysočina tyto zástupce okresu:

Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina – A. Holub

Dopravní komise – P. Piáček

Komise rozpočtová, pro zaměstnanost a podnikání – K. Křivánek

Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky – V. Kaňkovský

Komise pro sport a volný čas – M. Vaňková

Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů – P. Piáček

Komise pro informatiku a Smart region, Agenda 21 – J. Kalina a D. Jarolímek

 

Finanční výbor – J. Kalina

Kontrolní výbor – Š. Komárek, V. Kaňkovský

Výbor regionálního rozvoje, Agenda 21 – V. Hynk

Výbor pro udělování medailí – J. Kalina, V. Kodet

Výbor pro legislativu – L. Kliment

 

Výsledek hlasování:

 

13 pro návrh

1 se zdržel

 
 

3 nehlasovali

 
     

                                                              Usnesení bylo přijato.

 

                                     Ing. Petr Piáček v.r.

         předseda OV KDU-ČSL Jihlava

Vít Kaňkovský k problematice navržené změny v čerpání rodičovského příspěvku

V úterý 25. října 2016 se na 50. schůzi Poslanecké sněmovny projednávalo 1. čtení vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 854/. Poslanec Vít Kaňkovský vystoupil k problematice navržené změny v čerpání rodičovského příspěvku:

"Dobrý večer. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové, v souvislosti s projednávanou novelou zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, vnímám rizika směrem k naplnění nesmírně důležité role matky, ale i otce v raném vývoji dítěte. Už zde o tom hovořil kolega Soukup, kolegyně Chalánková i další předřečníci.

Musím konstatovat, že na jedné straně chápu finanční či jinou potřebu některých rodin k brzkému návratu matky do zaměstnání, či požadavek na větší flexibilitu v čerpání částek rodičovského příspěvku, přesto jsem ale přesvědčen, že stále větší tlak na brzký návrat matek do zaměstnání je výrazným rizikem pro harmonický vývoj našich dětí. Rozhodně proto stojí z mého pohledu za to, abychom tato rizika vnímali a při legislativním procesu provedli úpravu z mého pohledu až příliš liberálního způsobu navrženého čerpání rodičovského příspěvku. I pro mne je tou hranicí pro přechod z individuální péče o dítě ke kolektivní hranice dvou let věku.

Nechci se dnes při prvním čtení podrobně zabývat všemi aspekty předložené novely zákona, také již předřečníci o řadě z nich hovořili, ale dotknu se novelizačního bodu 8, který mimo jiné ruší opatření týkající se osob, u kterých nelze vyměřit denní vyměřovací základ a které mohly doposud čerpat rodičovský příspěvek pouze v pevných částkách bez možnosti volby. Nově se těmto osobám umožňuje volitelné čerpání rodičovského příspěvku až do výše 7 600 korun za kalendářní měsíc. Původní úprava byla především ze stany dotčených osob, kterými jsou, jak už zde zaznělo, například studenti, osoby samostatně výdělečné činné nehradící si nemocenské pojištění či osoby ekonomicky neaktivní, chápána jako diskriminující s ohledem na nemožnost volby výše a doby čerpání rodičovského příspěvku. S touto výtkou mohu v jádru souhlasit, ale zároveň vidím rizika, která rozvolněné čerpání rodičovského příspěvku pro tyto skupiny dotčených osob přináší. Zejména u studentů či osob ekonomicky neaktivních hrozí reálně riziko, že vyčerpají celkovou částku rodičovského příspěvku, která je stanovena na 220 tis. korun ve zrychleném režimu, přičemž jimi budou sanovat jiné potřeby než ty, pro které jsou zákonem určeny. Reálně pak hrozí situace, že v dalším období budou tyto rodiny, páry řešit svou neutěšenou finanční situaci požadavky na jiné sociální dávky.

Dle mého názoru jsou tato rizika poměrně vysoká, a proto považuji diskusi nad vypuštěním této části novelizačního bodu č. 8 za důležitou. Děkuji vám za pozornost."

Lídr lidovců: Nebudeme asistovat u pokračování většinové vlády ČSSD, maskované za koalici

Jsme jedinou reálnou opozicí, protože jsme nepřistoupili na to, aby ČSSD opět měla v radě kraje většinu. To zdůraznil lídr a předseda vysočinských lidovců Jaromír Kalina, když okomentoval zřejmě definitivní podobu krajské rady (5 ČSSD, 2 ANO, 1 ODS a 1 Starostové).

„ČSSD evidentně nešlo o program. Jiří Běhounek a Libor Joukl od začátku trvali na pěti uvolněných politicích. Po krachu tiché koalice s komunisty nám dali jedinou nabídku, a to model 5 (ČSSD) + 2 (KDU-ČSL) + 1 (ODS) +1 (Starostové). My jsme ale namítli, že je to většinová vláda. Jsme rádi, že jsme jediní, kdo neztratili tvář - na rozdíl od těch, kdo nešetřily vyhrocenou kritikou hejtmana, a pak si s ním padli do náruče,“ uvedl Kalina, který prosazoval spravedlivější „vládní“ model (ČSSD 4, ANO 3, KDU 2). Doplnil, že na ANO si cení alespoň toho, že nepřistoupilo na tichou koalici s komunisty. 

Doplnil, že jednání se protahovala, protože zřejmě některé strany čekaly na výsledek senátních voleb. „Škoda, že si ČSSD nevzala příklad ze Zlínského kraje, kde KDU-ČSL vyhrálo mnohem přesvědčivěji, a přesto si nedovolilo navrhnout většinu v krajské radě,“ dodal Kalina. Zdůraznil, že KDU-ČSL bude jedinou konstruktivní opozicí a bude dál prosazovat svůj program (IDS, motivační stipendium pro mediky, navýšení Programu obnovy venkova, boj proti suchu, kamenný hospic…). Jediné, co chce pro KDU-ČSL nárokovat, je post neuvolněného předsedy finančního výboru.

„Zajímavé bude i personální obsazení rady, konkrétně jak se všichni zúčastnění vyrovnají s nominací panů Pavlíka a Necida. Člen vyjednávacího týmu Libor Joukl nám také sdělil, že je největším dopravním odborníkem v Kraji Vysočina, a to v souvislosti s obsazením místa ředitele krajské KSUS,“ doplnil Kalina.

Vystrčil versus Stehlík. Druhé kolo senátních voleb začíná

Jihlavsko – Již dnes ve čtrnáct hodin se opět otevírají volební místnosti na Jihlavsku. O přízeň voličů celý týden po prvním kole senátních voleb usilovali současný senátor Miloš Vystrčil za ODS a Michal Stehlík za KDU-ČSL.
Podle výsledků po prvním kole se zdá, že favoritem je Miloš Vystrčil, ten totiž získal 26 procent hlasů, Michal Stehlík se do druhého kola probojoval celkem s 16 procenty všech hlasů. O výsledku ale rozhodne to, jak budou hlasovat voliči zbylých kandidátů.
K volební urně se dnes chystá například i třiadvacetiletá Markéta Vondráková z Jihlavy. "Můj kandidát na senátora se do druhého kola neprobojoval, takže jsem byla zklamaná. Celý týden váhám, koho dnes do urny vhodím, nejspíše to vypadá tak, že se rozhodnu až přímo za plentou. Musím říct, že oba kandidáti mi jsou tentokrát sympatičtí," vyjádřila se Vondráková.
V závěsu těsně za Stehlíkem se v prvním kole senátních voleb umístil jihlavský lékař Zdeněk Faltus kandidující za ANO s patnácti procenty hlasů. Ten se ve druhém kole rozhodl vyjádřit podporu Michalu Stehlíkovi. "Myslím si, že má program blízký tomu mému, a také že bude pro Senát přínosem," uvedl Faltus.
Současný primátor Jihlavy a kandidát do Senátu za ČSSD Rudolf Chloupek o své podpoře váhal. "Není to jednoduché. Miloše Vystrčila znám dlouho a vím, co od něj mohu čekat. Na druhé straně myšlenkově je mi bližší Michal Stehlík, ale toho tolik neznám," vyjádřil se Chloupek s tím, že to je pouze jeho osobní pohled na věc. Zcela jasno má naopak náměstek primátora Jihlavy Milan Kolář, který do Senátu kandidoval za TOP 09 a zelené. "Kamarádil jsem se s Milošem Vystrčilem čtyřicet let, takže moje podpora je jasná. Nemůžu jinak. Fandím mu. Je to skvělý senátor," řekl Kolář.
Velební místnosti budou otevřené dnes od 14 do 22 hodin a také v sobotu od 8 do 14 hodin. 

Děkujeme Vám za hlasy pro KDU-ČSL

Milí voliči, děkujeme Vám za hlasy pro naše kandidáty do krajských voleb. Těší nás, že jste si vybrali KDU-ČSL vybrali i přesto, že jsme řadě stran a hnutí nemohli konkurovat náklady na kampaň nebo razancí vyjádření k nepatřičným tématům. Ale možná jste si nás vybrali právě proto. Děkuji i všem kandidátům, členům volebních komisí, sponzorům a všem, kdo nás podpořili v kampani.

V krajském zastupitelstvu jsme od vzniku Kraje Vysočina. Oproti minulým volbám jsme v mnohem větší konkurenci uhájili našich sedm mandátů a i při nižší účasti jsme celokrajsky navýšili absolutní počet hlasů (z 20 243 na 20 368) a zisk v procentech z 12,33 % na 13,41 %. Samozřejmě je to i závazek k tomu, abychom příště dosáhli lepšího výsledku.

Děkuji i za preferenční hlasy pro naše kandidáty. Měli jsme relativně hodně preferencí a přitom voliči respektovali složení kandidátky tak, že máme v zastupitelstvu všech pět okresních lídrů (J. Kalina, J. Herbrych, P. Janoušek, Č. Jůzl a M. Houška). Máme i výhodu v tom, že mezi námi zasednou i poslanec V. Kaňkovský a senátor F. Bradáč, kteří umí krajská témata provázat s vyšší úrovní politiky.

Jsme jedinou stranou, která se v Česku hlásí ke křesťanství. To neznamená, že bychom dělali rozdíly mezi věřícími a nevěřícími, ale že uznáváme hodnoty, o kterých si myslíme, že umožňují lidem žít spokojený a plodný život. Jsou to: úcta k životu od narození až do smrti, důraz na rodinu, solidarita se starými a postiženými, zdravá podnikavost, vzdělání, čisté životní prostředí a rozvoj venkova.

Máme na Vysočině řadu schopných a ochotných lidí, zejména mezi zastupiteli obcí a měst, a proto známe dobře problémy Vysočiny a snažíme se je rozumně řešit. Budeme rádi, když nám zachováte podporu, a budeme vděční za zpětnou vazbu na naši práci v krajském zastupitelstvu – a nejen na ni.

Jaromír Kalina, lídr a předseda KDU-ČSL Vysočina

Představení kandidáta do krajských voleb: JAROMÍR KALINA

JAROMÍR KALINA (* 13. 12. 1965) z Jihlavy je ženatý, má syna a tři dcery a dvě vnoučata. Po novoměstském gymnáziu absolvoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. Osmnáct let pracoval ve sklářství na úrovni technologie, středního a vyššího managementu. Práci ve sklářství ukončil jako výrobní ředitel sklárny Bohemia v Antonínově Dole. V letech 2006 až 2014 působil v Pivovaru Jihlava jako ředitel výroby a sládek. Nyní je druhým rokem náměstkem jihlavského primátora, na radnici má na starosti správu majetku a informatiku. Je předsedou vysočinských lidovců a vysočinským lídrem KDU-ČSL do krajských voleb 2016.

„V životě jsem se vždy snažil jít s velkorysostí a rozvahou za zvoleným cílem, s pokorou a vnímavostí, bez zaslepení a arogance. V dosavadních profesích jsem se vždy uživil i bez politiky. Svoje působení v politice beru jako službu, mám co vracet rodině i společnosti. Věřím, že kdo má chuť a odvahu pozitivně proměňovat společnost, je povinen své hřivny rozmnožovat ve prospěch současných i budoucích generací,“ říká Jaromír Kalina.

koníčky: hudba – hra na kytaru, zpěv, sport – fotbal, tenis, cyklistika, plavání, motorismus, filosofie, historie. Oblíbené sportovní týmy: Dukla Jihlava a FC Vysočina.

oblíbené jídlo: není těžké mě odměnit dobrým domácím jídlem, nezapomenu pochválit. Nesmí ovšem chybět Ježek nebo lokální minipivovar (např. Horác, Martin…)

+ potěší ho: když se něco dobrého podaří a vůbec se na tom nemusí podílet. Dále úsměv, chápavý pohled, spolehlivě také široká rodina a blízcí přátelé

– naštve ho: programová lež, arogance, neúcta k druhým. V tu chvíli umím být tvrdý a agresivní

Téměř 20 procent pro vysočinskou KDU, Stehlíka podpořil Horáček

Vysočina - Už jsou jen čtyři dny do otevření volebních místností. Koloritem posledního týdne volební kampaně bývá mediální masáž z nejvyšších pater, podpásová sdělení, „hurá“ sliby, nelegální výlepy, nestandardní inzeráty a billboardy či bezobsažné animaci zbytečností. Vysočinští lidovci ale zachovávají chladnou hlavou a snaží se pokračovat v dosavadní práci na kampani.

„Začali jsme jako jedni z prvních už na Svátek matek a nyní finišujeme kontaktní kampaní. Při ní rozdáváme lidem drobné praktické dárky - třeba bylinné čaje, parkovací hodiny, legendární alpy z Velkého Meziříčí nebo dvoukilové pytlíky brambor od místních zemědělců. Zároveň se bavíme o problémech lidí a diskutujeme o našem programu. Jsem rád, že jsme zatížili náš kraj jenom ševelením elektromobilů a nepřidali se třeba ke zbytečné spanilé jízdě traktoru bez pluhu,“ glosuje lídr vysočinských lidovců Jaromír Kalina, který jako dlouholetý sládek také nabízí v městech a obcích ochutnávku piv z kamenného pivovaru a minipivovarů Kraje Vysočina.

Povzbuzením pro vysočinskou KDU-ČSL a její voliče, podporovatele a příznivce je výsledek volebního průzkumu. Například pondělní MF DNES otiskla průzkumy společností MEDIAN a STEM/MARK, které KDU-ČSL na Vysočině přisuzují volební potenciál 19,5 procenta.

Velké povzbuzení se dostalo také historikovi Michalu Stehlíkovi, který za KDU-ČSL kandiduje na Jihlavsku. Jako jednoho z pouhých 10 kandidátů napříč celou republikou ho podpořil spisovatel, filantrop, textař a diskutovaný kandidát na prezidenta Michal Horáček. Ten si vybral osobnosti, které ho zaujaly svými životními příběhy, prací i názory. „Michal Stehlík nejen svými výstavami a knihami všemožně rozšiřuje naše poznání. Myslím, že takoví lidé by se měli dostat do Senátu, aby zvýšili jeho morální a odbornou úroveň," uvedl Horáček ve svém videovzkazu.

 

 

 

Farní odpoledne v Brtnici

Místní organizace KDU-ČSL společně s farností Brtnice uspořádala farní odpoledne. Na farním dvoře jsme se sešli v neděli 18. září 2016.

Na tuto akci jsme mezi sebe pozvali i představitele okresní organizace KDU-ČSL v Jihlavě. Přijel Petr Piáček s kandidátem do senátu Michalem Stehlíkem. Ten se představil a přiblížil nám též svůj program, se kterým šel do voleb. Dále nám představil svoji knížku o Babickém procesu, která vzbudila velký zájem, a dětem rozdával svoje pohádky. 

Dále jsme přivítali ještě další milé hosty – Magdu Vaňkovou z Luk nad Jihlavou s dcerou a asistentku okresního výboru KDU-ČSL Katku Bartošíkovou.

Společně jsme shlédli scénku, kterou si nacvičily větší děti a už probíhala volná zábava a vzájemné setkávání, tradičně při bohatém občerstvení – od rána se grilovalo selátko, narazili jsme sud piva, ženy upekly buchty.

Nejvíce se probírala právě probíhající oprava věže a připomněli jsme si i setkání mládeže s papežem v Krakově, kterého se zúčastnil i náš pan farář Petr Balát s některými mladými z farnosti.

Na setkání přijeli farníci ze všech přifařených vesnic a všichni jsme se navzájem dobře pobavili.  

Josef Šindelka, předseda MO

Syndikovat obsah