Usnesení OV KDU-ČSL Jihlava-listopad

Usnesení OV KDU-ČSL Jihlava

hlasování per rollam ze dne 7. 11. 2016

 

1)      OV KDU-ČSL Jihlava volí:

·         návrhovou komisi: Evu Kokejlovou a Vladislava Hynka

·         ověřovatele zápisu: Jana Součka

·         zapisovatel: Kateřinu Bartošíkovou

 

2)      OV KDU-ČSL Jihlava schvaluje:

·         bez připomínek usnesení ze schůze OV ze dne 8. září 2016

 

3)      OV KDU-ČSL Jihlava bere na vědomí:

·         politickou informaci P. Piáčka o senátních volbách, J. Kaliny o krajských volbách, zprávu o koaličním vyjednávání od J. Kaliny, J. Herbrycha a P. Piáčka

 

4)      OV KDU-ČSL Jihlava děkuje:

·         krajskému volebnímu štábu za přípravu a realizaci voleb. Zvláště pak děkuje Katce Bartošíkové v okresní kanceláři za obětavou pomoc při volbách do Senátu a Kraje Vysočina

·         Michalu Stehlíkovi za dobrou prezentaci značky KDU-ČSL v našem senátním obvodu

·         KV Kraje Vysočina a také KV Jihočeského kraje za podporu a vygenerování kvalitního kandidáta Michala Stehlíka. Michal Stehlík má vynikající potenciál oslovit voliče nejen ve svém rodišti, ale i mimo region.

 

5)      OV KDU-ČSL Jihlava doporučuje a nominuje do komisí a výborů Kraje Vysočina tyto zástupce okresu:

Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina – A. Holub

Dopravní komise – P. Piáček

Komise rozpočtová, pro zaměstnanost a podnikání – K. Křivánek

Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky – V. Kaňkovský

Komise pro sport a volný čas – M. Vaňková

Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů – P. Piáček

Komise pro informatiku a Smart region, Agenda 21 – J. Kalina a D. Jarolímek

 

Finanční výbor – J. Kalina

Kontrolní výbor – Š. Komárek, V. Kaňkovský

Výbor regionálního rozvoje, Agenda 21 – V. Hynk

Výbor pro udělování medailí – J. Kalina, V. Kodet

Výbor pro legislativu – L. Kliment

 

Výsledek hlasování:

 

13 pro návrh

1 se zdržel

 
 

3 nehlasovali

 
     

                                                              Usnesení bylo přijato.

 

                                     Ing. Petr Piáček v.r.

         předseda OV KDU-ČSL Jihlava